Detailsed hindamiskriteeriumid

Projektide hindamine toimub vahemikus 0-4 punkti.
0 punkti – puudub teave, mida hinnata, teave on minimaalne, esitatud on valeandmeid, tegevus ei ole kooskõlas kohaliku arengu strateegiaga ehk projekti vastav kriteerium on nõrk;
1 punkt – teave on vähene, lünklik ja üldsõnaline või esineb vastuolu projektis toodud muu informatsiooniga ehk projektis toodud vastav teave on kasin;
2 punkti – teave on vähene ja üldsõnaline, kuid kooskõlas projektis toodud muu informatsiooniga ehk projektis toodud teave on rahuldav;
3 punkti – esitatud teave on selge, konkreetne, sidus ning kooskõlas projektis toodud muu informatsiooniga ehk projektis toodud teave on hea;
4 punkti – esitatud teave on põhjalik ja sisukas, vajaduse korral fokusseeritud ja kõiki aspekte arvestav ning annab selge ülevaate projektis planeeritud tegevustest, ülesannetest, eesmärkidest või vajadustest ehk projektis toodud teave on väga hea.
Hindamiskriteeriumid jagunevad üldised hindamiskriteeriumid ja tegevussuundade põhised hindamiskriteeriumid.
Üldised hindamiskriteeriumid on 1-4 on kohaldatavad kõigi tegevussuundadele ja 5-7 on tegevussuundade põhised.
Hinnatakse järgmist:

  • Projekti tulenevus kalanduspiirkonna arengustrateegiast;
  • Projekti seotus teiste arengukavade ja programmidega eelkõige KOV arengukavaga;
  • Projekti ettevalmistuse tase, taotluse sidusus ja loogiline ülesehitus ning läbimõeldus;
  • Projekti eelarve põhjendatus ja läbipaistvus, ajakava realistlikkus;
  • Projekti teostatavus, ettevõtte võimekus projekti ellu viia, ettevõtte planeeritavate tegevuste majanduslik elujõulisus, projekti riskid;
  • Projekti jätkusuutlikkus;
  • Projekti mõju kalandus-piirkonna strateegia eesmärkide täitmisele, loodud/säilitatud töökohtade arv, innovaatilised lahendused, koostöö;