Oluline projektide elluviimisel

Toetatav tegevus viiakse ellu selles kalanduspiirkonnas, mille kohalikule algatusrühmale projektitoetuse taotlus esitati. Turustamisega seotud tegevuse võib ellu viia kõikjal Eesti piires.

Toetatav tegevus peab olema ellu viidud vähemalt 10% ulatuses 9 kalendrikuu jooksul arvates projektitoetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetatav tegevus loetakse vähemalt 10% ulatuses elluviiduks, kui PRIA-le esitatud kuludeklaratsioon hõlmab vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest. Põhjendatud juhtudel võib PRIA lugeda toetatava tegevuse elluviiduks vähemalt 10% ulatuses ka juhul, kui PRIA-le ei ole esitatud kuludeklaratsiooni, mis hõlmaks vähemalt 10% toetatava tegevuse abikõlblikest kuludest.

Kui projektitoetust antakse kalandussektori mittetulundusühingule või sihtasutusele kalasadama uuendamiseks, peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele toetuse saaja liikmetele, kes tegutsevad kalandussektoris. Kui kalasadama uuendamiseks antakse projektitoetust kohaliku omavalitsuse üksusele või kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele, siis peab kalasadam olema kasutamiseks avatud kõikidele isikutele. Projektitoetuse saaja avalikustab kalasadama kasutamise tingimused, sealhulgas sadama kasutamise hinnakirja ja sadamapidaja kontaktandmed, sadama sissesõidul mööda maismaad ja sadama koduleheküljel.

Kui kalandussektori mittetulundusühingule või kalandussektori sihtasutusele antakse toetust viienda tegevussuuna (sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine) tegevuse elluviimiseks omafinantseeringu määraga, mis on väiksem kui 50% tegevuse abikõlblikest kuludest, siis peab toetuse abil soetatud, ehitatud või renoveeritud vara olema avalikkusele tasuta kasutamiseks kättesaadav vähemalt 5 aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest.

Projektitoetuse saaja ei tohi kasutada projektitoetuse abil ostetud või ehitatud ajaloolist veesõidukit ja sellel olevat varustust kutseliseks kalapüügiks.

Kapitalirendi puhul maksab PRIA toetuse toetuse saaja pangakontole selles ulatuses, millises on toetuse saaja ise kapitalirendi makseid tasunud. EKF perioodil maksti toetuse summa kapitalirendi andjale ning toetus maksti välja täies ulatuses. EMKF perioodil maksab PRIA toetuse toetuse saajale ning väljamakstav toetuse summa arvutatakse toetuse saaja poolt kapitalirendile andjale juba tasutud osamaksetelt.

Toetuse saajal on võimalik taotleda tegevuse elluviimise rahastamist osaliselt tasutud kuludokumentide alusel (OTKA).