Tegevuse elluviimise rahastamine enne kulutuste tegemist

Tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist reguleerib Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 621, mille kohaselt võib pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist taotlejale rahastada tema toetatava tegevuse elluviimist riigieelarvelistest vahenditest enne töö, teenuse või vara soetamise eest tasumist. Sellise rahastamisviisi kasutamise võimalus peab olema ette nähtud toetuse andmise tingimustes (vastava meetme määruses).

Antud rahastamisviisi ei kohaldata kapitalirendi puhul.

Tegevuse elluviimist võib rahastada enne töö, teenuse või kauba eest tasumist, kui on täidetud kõik järgnevad tingimused:

  1. toetuse saaja on piisavalt usaldusväärne;
  2. tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud; hankijatele ettemaksed enne tegevuse elluviimist ei ole rahastatavad;
  3. toetuse saaja on tehtud töö või osutatud teenuse või ostetud kauba eest tasunud vähemalt omafinantseeringuga võrdse rahasumma.

Toetuse saaja loetakse piisavalt usaldusväärseks, kui:

  • tal ei ole riikliku maksu maksuvõlgnevust või tema riikliku maksu maksuvõla tasumine on ajatatud; maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg tasutud ajakava kohaselt;
  • tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  • ta on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral on tagasimaksed tasunud ettenähtud tähtpäevaks ja summas;
  • ta on varem tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel saadud raha kasutanud sihipäraselt ja tähtaegselt.

Omafinantseeringuga võrdse rahasumma hulka loetakse selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenust või tööd või ostis kaupa, väljastatud arve-saatelehel või arve ärakirjal kajastatud kõik abikõlblikud kulud, millest on maha arvatud tegevuse elluviimise rahastamise otsuse alusel toetuse saajale makstav summa (nn määratud toetuse summa) ning juurde arvatud kõik mitteabikõlblikud kulud.

Mitteabikõlblike kulude hulka kuuluvad toetatava tegevuse käibemaks, kui toetuse saaja on käibemaksukohustuslane, ning muud mitteabikõlblikud kulud, mis on mingil põhjusel kuludokumentides kajastatud. Kuludokumentidel kajastatud mitteabikõlblikud kulud peavad olema tasutud täies mahus, nende kohta antud rahastamisviis ei laiene.

Toetuse saaja saab ise valida, kas ta tasub igast kuludeklaratsiooniga esitatud kuludokumendist vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa või tasub kuludeklaratsiooniga esitatud kõikide kuludokumentide summast kokku vähemalt omafinantseeringuga võrdse summa. Oluline selle juures on, et tehtud töö või osutatud teenus on lõpetatud või müüdud kaup on üle antud ning toetuse saaja on need vastu võtnud.

Tegevuse elluviimise rahastamist enne kulutuste tegemist sooviv toetuse saaja esitab PRIAle vormi kohase kuludeklaratsiooni koos kulu- ja omafinantseeringuga võrdse rahasumma tasumist tõendavate dokumentidega. PRIA teeb vastava tegevuse elluviimise rahastamise otsuse pärast kulutuste abikõlblikkuse kontrollimist, arvestades seejuures toetuse saaja usaldusväärsust, ning kannab selle alusel määratud raha toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates nõuetekohaste dokumentide saamisest.

Toetuse saaja tasub saadud raha viivitamata sellele isikule, kellelt ta tellis teenuse või töö või ostis kaupa ning esitab PRIAle seitsme tööpäeva jooksul arvates raha laekumisest arvelduskontole kuludeklaratsiooni koos maksmist tõendavate dokumentidega (arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte).

NB! Raha laekumist peab toetuse saaja ise jälgima ning saadud raha võib kasutada ainult eelnevalt kuludeklaratsiooniga esitatud kuludokumentide abikõlbliku summa tasumiseks!