2018.a. II taotlusvoor 19-28. september

19. septembrist 2018.a. hakkab MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu vastu võtma 2018.a. II taotlusvooru projektitoetuste taotlusi.


Projektitoetuse taotlusi koos kõigi vajalike dokumentidega saab esitada 19.-28. september 2018.a. tööpäevadel kella 10.00 – 15.00 MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu (LLKK) büroos, aadressil Liiva 2C/37, Pärnu. Postiga saadetud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad kandma hilisemalt 28. septembri 2018.a kuupäeva postitemplit, e-posti teel esitatud taotlused koos kõigi vajalike dokumentidega peavad olema jõudnud e-postile info@kalanduskogu.ee hiljemalt 28. september 2018.a kella 17.00-ks.

2018.a. II taotlusvooru projektitaotlusi võetakse vastu järgmistes „Pärnumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2020+” tegevussuundades:

Tegevussuund Summa eurodes
Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine 350 823,13
Majandustegevuse mitmekesistamine 240 179,90
Kalasadamate uuendamine 215 882,98

Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja 

merenduse kultuuripärandi edendamine kalandus-piirkonnas

61 760,04
KOKKU 868 646,05


Projektitoetuse taotlused peavad vastama Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegiale 2020+ ja Maaeluministri 25. novembri 2015.a määruses nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ poolt esitatud nõuetele.

Kui koos projektitoetuse taotlusega ei ole esitatud kõiki vajalikke andmeid ja dokumente, on LLKK õigus nõuda vajalike andmete ja dokumentide esitamist.

Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia 2020+, Maaeluministri 25. novembri 2015.a määruse nr 19 „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“ https://www.riigiteataja.ee/akt/130082017013 , Liivi Lahe Kalanduskogu projektitoetuste taotluse menetlemise korra, hindamiskriteerumitega tegevussuundade lõikes ja teiste vajalike dokumentidega saab tutvuda LLKK kodulehel.


NB! Palun tutvuda uue muudetud strateegiaga http://kalanduskogu.ee/aregustrateegia meie kodulehel.