PROJEKTITOETUSED

Projektitoetuse taotlemist ja elluviimist reguleerib EMKF meede „Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine“, mis on leitav meie kodulehel .

Toetust on võimalik taotleda veel tegevussuunal:

  1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine

  2. Majandustegevuse mitmekesistamine

  3. Kalasadamate uuendamine

  4. Koelmualade loomine või taastamine

  5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine, kalanduskogukondade rolli tugevdamine kohalikus arengus ning kohalike kalandusressursside ja merendustegevuse juhtimine.

MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu teavitab enne taotlusvoorude avanemist, millised taotlusvoorud ning mis mahus vastaval aastal avatakse.

Projektitoetuse taotleja esitab taotluse Liivi Lahe Kalanduskogule. Kalanduskogu kontrollib taotluses esitatud dokumente, nende olemasolu, taotluse vastavust strateegiale ja rakenduskavale ning korraldab taotluste hindamise. Hindamiskomisjoni antavate hindepunktide alusel teeb algatusrühm PRIA-le ettepaneku taotluste paremusjärjestuse kohta, iga taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ning toetuse suuruse kohta. Seejärel edastab Kalanduskogu taotlused PRIA-le. PRIA kontrollida on taotluse vastavus määruses sätestatud nõuetele ning rakenduskavale.

Abikõlblikud kulud ei tohi ületada ühe toetusesaaja kohta 1 miljonit eurot.

Projektitoetuse saaja võib programmiperioodi jooksul saada projektitoetust kokku kuni 400 000 eurot.

Teise (majandustegevuse mitmekesistamine), kolmanda (kalasadamate uuendamine) ja viienda tegevussuuna (sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sealhulgas kalanduse- ja merenduse kultuuripärandi edendamine) tegevuste elluviimise eest ei anta projektitoetust mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul rohkem kui 200 000 eurot.

KÕIK ESITATAVAD TAOTLUSED PEAVAD VASTAMA MTÜ LIIVI LAHE KALANDUSKOGU ARENGUSTRATEEGIA-LE 2020+.

Liivi Lahe Kalanduskogu on sätestanud oma strateegias toetuse taotlemise maksimaalsed toetussummad erinevatel tegevussuundadel Ole tähelepanelik ja jälgi ka seda.

www.kalanduskogu.ee/aregustrateegia