Liikmeskond

Liivi Lahe Kalanduskogusse kuulub seisuga 16.11.2023.a. 100 liiget, kes jagunevad huvirühmadesse. 

Huvirühmade protsentuaalne jaotus seisuga 01.04.2024.a. on järgmine

Huvirühm 1 kohaliku omavalitsuse üksused - 3 %

Huvirühm 2 kalandussektori FIE - 35 %

Huvirühm 3 kalandussektori ettevõtjad juriidilised isikud - 25 %

Huvirühm 4 ettevõtjad, kes tegelevad majandustegevusega muul alal kui kalapüük - 22% 

Huvirühm 5 - füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei kuulu eelpoolmainitud huvirühmadesse - 15%