Arengustrateegia

Pärnumaa kalanduspiirkond asub Eesti edelaosas, poolkaares ümber Liivi lahe kirdenurga, millesse sopistub madalaveeline Pärnu laht. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu tegevuspiirkonda kuuluvad Varbla, Tõstamaa, Audru, Tahkuranna, Kihnu, Häädemeeste ja Paikuse vald ning Pärnu ja Sindi linn. Tegevuspiirkond asub Pärnu ja Liivi lahe ääres, millest tuleneb ka algatusrühma nimi. MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu.

Pärnumaa kalanduspiirkonna strateegia aastani 2020+ kajastab piirkonna arengueesmärgid ja tegevused kala väärindamiseks ja kalatoodete ning kala turustamiseks, ettevõtlustegevuste mitmekesistamiseks, kalasadamate uuendamiseks, koelmukohtade taastamiseks, sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamiseks, kalandussektori rolli tugevdamiseks kohalikus arengus.

Rahvastiku paiknemisel vaadeldakse strateegias kolme tsooni: Pärnu linn, kasvavad lähivallad ja püsielanike poolest kahanevad kaugemad vallad, mis saavad juurde osaaja elanikke. Pärnumaa rahvastik paikneb enim rannikul ja jõeäärses piirkonnas. Viimaste aastate põhiliseks tendentsiks on rahvastiku arvu vähenemine negatiivse sündide ja surmade vahekorra, samuti negatiivse sisse- ja väljarände suhte tõttu.
Kalanduspiirkonnas on väga oluline roll mikro- ja väikeettevõtetel töökohtade loojatena. Aastatel 2009-2014 on kalanduspiirkonnas asuvate ettevõtete arv kasvanud 41,2%. Valdavalt on ettevõtete arvu juurdekasv toimunud Pärnus ja linna lähivaldades, kaugemates valdades on ettevõtlusaktiivsus madalam ning sageli puudub ka oskustööjõud.

Kalanduspiirkonna seisukohalt ja piirkonna eripärast lähtudes käivitati 2007-2013.a. programmperioodil Pärnu Lahe Partnerluskogu poolt koostööprojekt Romantiline Rannatee, milles lööb aktiivselt kaasa ka Liivi Lahe Kalanduskogu. Üheks oluliseks eripäraks on piirkonna kalarikkus – ca 80% eesti rannikupüügist püütakse välja Pärnumaa kalanduspiirkonnas.

Strateegia koostamise käigus sõnastati Pärnumaa kalanduspiirkonna visioon, mis on:

Pärast 2020 on Pärnumaa kalanduspiirkonnas tagatud kalaressursi efektiivne majandamine, mis põhineb uutel logistikakeskustel ja lisandunud väiketootmisel, mis pakuvad pikenenud hooajal uusi töökohti. Toimib multifunktsionaalsete teenustega sadamatevõrgustik. Pärnumaa kalanduspiirkond on Eesti rannakalanduse lipulaev.

Siin on:

  • Multifunktsionaalsete teenustega sadamad, mille tagamaal loodud võimalused atraktiivseks puhkuseks kaunis looduses, romantilistes rannakülades nii kohalikule elanikule kui turistile nii maal kui merel;
  • Väikeettevõtjad on koondunud ühistutesse, mis korraldavad kohalikust toormest väärindatud kala turustamist, pakkudes ühiselt piirkonnale omaseid maitseid ja nišitooteid;
  • Põhilised kalade koelmualad on taastatud;
  • Kohalikud rannakalurid on läbi tegevuste mitmekesistamise taganud stabiilse lisasissetuleku;
  •  Piirkonna arendustegevuses on kasutatud säästvat mõtteviisi, märksõnadeks on kohalik toit ja maitseelamused kalast, mida pakuvad alati külalislahked randlased.

Piirkond otsustas rakendada kõigi viie tegevussuuna elluviimist ning samuti osaleda aktiivsel koostöömeetme rakendamisel.

Tegevussuundade elluviimiseks on planeeritud aastatel 2016-2020 rahalised vahendid ca 3,8 miljoni euro ulatuses. Tegevussuundadele on planeeritud eraldada vahendid järgmiselt:

  • Kala- või vesiviljelus toodete väärindamine või turustamine - 30%
  • Mitmekesistamine - 25%
  • Kalasadamate uuendamine - 30%
  • Koelmualade taastamine ja loomine - 5%
  • Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi, sh kalanduse- ja merenduse kultuuri-pärandi edendamine kalandus-piirkonnas - 10%

Tegevuste elluviimiseks korraldab algatusrühm taotlusvoorud. Koostöö tegevussuuna alt teeb algatusrühm tegevusi koos teiste kalanduspiirkondade algatusrühmadega või rahvusvahelisel tasandil teiste sarnaste eesmärkidega organisatsioonidega.

STRATEEGIA TÄISTEKST LEITAV FAILINA