Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord

Kalapüügiga seonduvate andmete korras kehtestatakse kalapüügiga seonduvate andmete esitamise nõuded kalalaeva kalapüügiloa ja kaluri kalapüügiloa (edaspidi koos kalapüügiluba) alusel kala püüdvale või veetaimi koguvale isikule, kala esmakokkuostjale, kalandustoodete vedajale, merel kala vastu võtva, transportiva või töötleva Eesti lipudokumenti omava laeva kaptenile ja Eesti jurisdiktsiooni alla jääval veealal kala vastu võtva, transportiva või töötleva välisriigi laeva kaptenile.

Täistekst onleitav www.riigiteataja.ee/akt/128122016008