Toiduseadus

Toiduseaduses sätestatakse toidu käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele nõuetele vastavuse tagamiseks.

Seaduse täistekst on leitav www.riigiteataja.ee/akt/128092023011